Regulamin

INTERNETOWY SERWIS ZOOLO.PL - REGULAMIN SERWISU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 2. KONTO
 3. NEWSLETTER
 4. ZOOLOMARKET, OFERTA I UMOWA SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI KONTA
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW FIRMA
 7. ROLA USŁUGODAWCY
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://zoolo.pl prowadzony jest przez spółkę ZOOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koziegłowach (adres siedziby i adres do doręczeń: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550212; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP: 7773244512; REGON: 360339001; adres poczty elektronicznej: biuro@zoolo.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.3. Serwis Internetowy jest internetową platformą przeznaczoną dla właścicieli zwierząt domowych oraz firm i usługodawców z branży zoologicznej. Serwis Internetowy jest platformą handlowo-ogłoszeniową oraz bazą wiedzy, jak również wyszukiwarką firm i usługodawców działających w branży zoologicznej.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usługobiorców odnoszą się także do Usługobiorców Pro, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

1.6. Definicje:

1.6.1. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności Konta dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

1.6.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.3. FORMULARZ OFERTY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Oferty przez Sprzedawcę w Zoolomarket.

1.6.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.6.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 ze zm.).

1.6.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę Pro zbiór funkcjonalności określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu i zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamieszczonych przez niego Ofertach i zawartych Umowach Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.6.7. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który przyjmuje zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie Ofertę Sprzedawcy dostępną w Zoolomarket i zawiera z nim Umowę Sprzedaży zgodnie z Ofertą.

1.6.8. OFERTA – oferta Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży zamieszczona przez niego w Zoolomarket.

1.6.9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Ogłoszeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym oraz publikacjach samorządów współpracujących z Usługodawcą dotyczących tematyki Serwisu Internetowego.

1.6.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.6.11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://zoolo.pl.

1.6.12. SPRZEDAWCA – Usługobiorca zamieszczający Ofertę w Serwisie Internetowym.

1.6.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży, świadczenia usługi lub inna umowa, której zawarcie jest przedmiotem Oferty Sprzedawcy i która zawierana jest między Sprzedawcą i Kupującym.

1.6.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA; USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

1.6.15. USŁUGOBIORCA – Usługobiorca Zwykły i/lub Usługobiorca Firma.

1.6.16. USŁUGOBIORCA ZWYKŁY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Usług Elektronicznych) nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (będąca w tym wypadku konsumentem); - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.6.17. USŁUGOBIORCA FIRMA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.6.18. USŁUGODAWCA – spółka ZOOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koziegłowach (adres siedziby i adres do doręczeń: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550212; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP: 7773244512; REGON: 360339001; adres poczty elektronicznej: biuro@zoolo.pl.

1.6.19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.6.20. ZOOLOMARKET – funkcjonalność Konta, internetowa tablica Ofert dostępna w Serwisie Internetowym i umożliwiająca Sprzedawcom zamieszczanie Ofert, ich przeglądanie przez wszystkich Usługobiorców oraz ich przyjmowanie i zawieranie Umów Sprzedaży z Kupującymi.

1.6.21. ZOOLOBIZNES – funkcjonalność Konta, internetowa baza teleadresowa Usługobiorców Firma z branży zoologicznej wraz z wyszukiwarką na mapie.

1.6.22. ZOOLOPEDIA – funkcjonalność Konta, internetowa baza wiedzy, artykułów na temat hodowli, żywienia i rozmnażania zwierząt.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter.

2.1.1. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem odpłatnych funkcjonalności wskazanych Regulaminie, w tym w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz Cenniku i na zasadach tam zawartych.

2.1.2. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. W przypadku Usługobiorców Firma będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w ramach Serwisu Internetowego może dokonywać jedynie osoba umocowana w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.

2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

2.5.2. pisemnie na adres: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy;

2.5.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl;

2.5.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. KONTO

3.1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.2. Po utworzeniu Konta zgodnie z procedurą opisaną powyżej Usługobiorca ma możliwość korzystania z jego funkcjonalności. Zakres funkcjonalności Konta w Serwisie Internetowym, w tym funkcjonalności odpłatnych jest określony w Regulaminie, w tym w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz Cenniku.

3.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem funkcjonalności odpłatnych określonych w Regulaminie, w tym w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz Cenniku. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub też pisemnie na adres: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy. Usunięcie Konta powoduje automatycznie usunięcie Ofert zamieszczonych za jego pomocą, nie ma jednak wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

3.4. Usługobiorca Zwykły, który zawarł z Usługodawcą umowę o korzystanie z Konta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub też pisemnie na adres: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3.5. W wypadku Usługobiorców Zwykłych Usługodawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

3.6. W wypadku Usługobiorców Firma Usługodawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia. W wypadku Usługobiorców Firma Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Usługobiorcy Firma do usunięcia lub zmiany treści wprowadzonych przez Usługobiorcę Firma w ramach Serwisu Internetowego (w szczególności w ramach Ofert) naruszających Regulamin, w szczególności gdy zawierają one treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne z rzeczywistością. W wypadku Usługobiorców Firma Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści wprowadzonych przez Usługobiorcę Firma w ramach Serwisu Internetowego naruszających Regulamin, w szczególności gdy zawierają one treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne z rzeczywistością.

4. NEWSLETTER

4.1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu przycisku akcji.

4.2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub też pisemnie na adres: oś. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy.

5. ZOOLOMARKET, OFERTA I UMOWA SPRZEDAŻY

5.1. Zamieszczone w Zoolomarket Oferty widoczne są dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy przez czas i na warunkach na jakich dana Oferta została zamieszczona. Oferta może zostać przyjęta jedynie przez Usługobiorcę posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i na warunkach wskazanych w Regulaminie.

5.2. Oferta zamieszczona w Zoolomarket jest widoczna w Serwisie Internetowym przez okres wskazany w Cenniku.

5.3. Zamieszczenie Oferty przez Sprzedawcę jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia płatności za zamieszczenie Oferty niezwłocznie po zamieszczeniu Oferty, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych.

5.4. Sprzedawca zamieszczający Ofertę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Oferty. Zamieszczenie Oferty nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Oferta powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Sprzedawcy. Oferta powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności Sprzedawca będący Usługobiorcą Firma obowiązany jest do przestrzegania z należytą starannością wszelkich przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, w szczególności obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

5.5. Na żądanie Kupującego zainteresowanego Ofertą zamieszczający Ofertę Sprzedawca obowiązany jest także udzielić, bez zbędnej zwłoki, wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Oferty.

5.6. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia Oferty w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Oferty oraz w języku polskim. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Oferty dotyczącej tego samego przedmiotu.

5.7. Sprzedawca będący Usługobiorcą Firma obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.

5.8. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w treści Oferty (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach Formularza Oferty.

5.9. Procedura zamieszczenia Oferty przez Sprzedawcę:

5.9.1. W celu zamieszczenia należy wypełnić Formularz Oferty. Oferta może być zamieszczone jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i zalogowanego na nie.

5.9.1.1. W Formularzu Oferty niezbędne jest podanie następujących danych: tytuł Oferty, typ Oferty, kategoria Oferty, imię i nazwisko/nazwa firmy, lokalizacja (ulica, miejscowość, województwo, powiat, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, treść Oferty, ważność Oferty (okres jego wyświetlania w Serwisie Internetowym), dostępne sposoby dostawy i płatności, termin i koszt dostawy. Fakultatywnie Sprzedawca ma możliwość podania także innych danych w zależności od kategorii Oferty oraz zdjęć w liczbie oraz w formatach podanych na stronie Serwisu Internetowego.

5.9.2. Po wypełnieniu Formularza Oferty Sprzedawca klika pole „Zapisz” - z tą chwilą Oferta zostaje zamieszczona w Zoolomarket w Serwisie Internetowym. Ogłoszenie jest widoczne w Serwisie Internetowym maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez Usługodawcę płatności za zamieszczenie Oferty zgodnie z Cennikiem. Sprzedawca informowany jest o zamieszczeniu Oferty w ramach Konta oraz poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.

5.9.3. Zabrania się umieszczania linków w treściach profilów oraz w treściach opisów ofert do własnych stron www oraz innych stron nie będących częścią serwisu ZOOLO bez zgodu USŁUGODAWCY.

5.10. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym

5.10.1. Umowa Sprzedaży jest zawierana w wyniku przyjęcia przez Kupującego Oferty Sprzedawcy dostępnej w Zoolomarket. Umowa Sprzedaży jest zawierana na warunkach wskazanych w Ofercie Sprzedawcy.

5.10.2. Przyjęcie Oferty przez Kupującego polega na wykonaniu przez Kupującego następujących kroków (1) wybraniu przez Kupującego Oferty dostępnej w Serwisie Internetowym; (2) określeniu ilości (w wypadku gdy Sprzedawca wystawia więcej niż jedną sztukę danego produktu w Ofercie); (3) dodaniu go do koszyka; (4) zalogowaniu się na Konto (bądź utworzenie nowego); (5) podaniu adresu dostawy; (6) wybraniu sposobu płatności (w wypadku gdy Sprzedawca udostępnia więcej niż jeden); (7) dodaniu ewentualnych uwag; (8) oraz kliknięciu pola „Potwierdź zakup”.

5.10.3. Następnie Sprzedawcy i Kupującemu przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość, która zawiera co najmniej potwierdzenie przyjęcia Oferty przez Kupującego – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

5.10.4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Sprzedawcy i Kupującego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI KONTA

6.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, chyba że na stronie Serwisu Internetowego wskazano inaczej:

6.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.

6.1.2. Płatności elektroniczne (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl

6.1.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

6.1.4. Obsługę płatności elektronicznych (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą prowadzi serwis Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych

6.2. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia Oferty w Serwisie Internetowym.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW FIRMA

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców Firma (tj. nie konsumentów) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Firma korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

7.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Firma, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Firma zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Firma za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, a razie braku korzystania z odpłatnych Usługo Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Firma.

8. ROLA USŁUGODAWCY

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu wyjaśnienie roli Usługodawcy jako podmiotu prowadzącego Serwis Internetowy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

8.2. Serwis Internetowy jest internetową platformą przeznaczoną do zamieszczania Ofert przez Usługobiorców oraz ich przeglądania przez wszystkich Usługobiorców. Usługodawca nie ingeruje w treść i formę Ofert.

8.3. Usługodawca nie jest stroną Umów Sprzedaży zawieranych w wyniku przyjęcia Ofert zamieszczanych na stronach Serwisu Internetowego oraz nie jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z tak zawartych umów.

8.4. Usługodawca nie sprawdza jakości lub legalności przedmiotu Oferty zamieszczonego przez Usługobiorcę.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę i Usługobiorcę Pro, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest zostali oni prawidłowo powiadomieni o zmianach i nie wypowiedzieli umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 1422 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik numer 1 do Regulaminu – Funkcjonalności Konta

Funkcjonalność Konta Opis funkcjonalności

Profil

Dostęp do podanych danych przez Usługobiorcę danych oraz możliwość ich edycji przez Usługobiorcę.
Usługobiorca ma możliwość uzyskania specjalnego statusu Konta np. „Treser” lub „Ekspert” poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia do Usługodawcy.

Ustawienia

Możliwość ustawienia danych teleadresowych Usługobiorcy, sposobów płatności i dostaw oraz kosztów dostawy.

Plan

Informacja o wybranym przez Usługobiorcę zgodnie z Cennikiem planie.

Rozliczenia

Informacja o dokonanych przez Usługobiorcę płatnościach za odpłatne funkcjonalności Konta.

Zoolomarket

Ogłoszenia

Możliwość zamieszczenia Oferty w Serwisie Internetowym. Lista Ofert Usługodawcy z możliwością zarządzania nimi.
Funkcjonalność odpłatna na zasadach wskazanych w Cenniku.

Zakupy

Lista zawartych Umów Sprzedaży Usługobiorcy jako Kupującego.

Sprzedaż

Lista zawartych Umów Sprzedaży Usługobiorcy jako Sprzedawcy.

Komentarze

Możliwość wystawienia komentarza do zawartej Umowy Sprzedaży.

Zoolobiznes

Moje firmy

Lista firm Usługobiorcy w Serwisie Internetowym oraz możliwość zarządzania nimi w ramach Serwisu Internetowego.

Specjalista

Informacja o specjalizowaniu się Usługobiorcy w danej usłudze. Informacja ta będzie widoczna w Zoolobiznes oraz za pomocą wyszukiwarki na stronie Serwisu Internetowego.

Wydarzenia

Możliwość dodania wydarzenia w Serwisie Internetowym.

Zoolopedia

Artykuły

Możliwość opublikowania artykuły przez Usługobiorcę posiadającego Konto o statusie „Autor”.

Konsola eksperta

Możliwość dzielenia się wiedzą przez Usługobiorcę posiadającego Konto o statusie "Ekspert" z innymi osobami korzystającymi z Serwisu Internetowego.

ZOOLO
Register New Account
Reset Password
Compare items
 • Business category (0)
 • Technology category (0)
Compare
0